หนึ่งเดียวในโลกกีฬาโบราณมหัศจรรย์ตีคลีไฟที่ชัยภูมิ