มทบ.29!! เดินหน้ามอบบ้านแก้ผู้ยากไร้ ต่อเนื่อง

มทบ.29!! เดินหน้ามอบบ้านแก้ผู้ยากไร้ ต่อเนื่อง

สกลนคร-มทบ.29 ร่วมกับ อปท. เดินหน้า มอบบ้าน ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้องค์ราชันราชินี” แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบท

ที่บ้านพรหมศรีธาตุ ต.แมดนาท่ม  อ.โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29  เป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้พิการและยากจน ตาม “ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลสายธารพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70 ปี  9 มิถนายน 2559

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย  แสดงถึงความจงรักภักดี วันนี้ มทบ.29 ร่วมกับจังหวัดสกลนครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สร้างบ้าน 2 หลัง ให้กับผู้ยากไร้ประกอบด้วย

พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29

นายมนตรี  จันทร์สุภา ผู้ทุพพลภาพจากการถูกไฟฟ้าซ็อต และได้เสียชีวิตแล้ว ชาวตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ  หลังต่อมาเป็นของนางประนอม แก้วมะ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลังด้วยฐานะยากจนจึงไม่มีทุนทรัพย์ในการสร้างบ้าน

โอกาสนี้ พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29  ก็ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวทั้งสอง ขณะที่โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราก็ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาทางการแพทย์แก่ประชาชนในตำบลแมดนาท่ม อีกด้วย

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน เริ่มจากให้ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกลูกบ้านของตน  ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยแต่มีสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีบ้านไม้ที่ผุพัง ไม่สามารถกันลมกันฝนได้  โดยที่ลูกบ้านที่ถูกเลือกมานั้น ต้องเป็นคนที่ด้อยโอกาสแต่มีความขยันในการประกอบสัมมาชีพ แต่ขาดการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณสมบัติ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก พร้อมประมาณการค่าซ่อมแซม และดูแลควบคุมดำเนินการซ่อมแซมบ้านของผู้ที่ได้รับคัดเลือก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ดูแลควบคุมและดำเนินการซ่อมแซม

เริ่มลงมือปฏิบัติงาน โดยใช้แรงงานจากพนักงานเทศบาล และการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนใน พื้นที่เป็น กำลังทหาร หลักเพื่อความสมานฉันท์ สามัคคี ให้มีผู้ควบคุมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ทหารนำกำลังซ่อมแซมบ้านที่กำลังพัง มอบกำลังใจ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่