วันเอดส์โลก .!! เทศบาลเมืองกาญจน์จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านเอดส์

วันเอดส์โลก .!! เทศบาลเมืองกาญจน์จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านเอดส์

กาญจนบุรี-เมื่อเวลา 08.30 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ศาลาขุนแผนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2561โดยมีนายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยดร.ธีรชัย ชุติมันต์รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด อสม. และนักเรียนและนักศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน เข้าร่วมรณรงค์ในครั้งนี้


ทุกวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2561 โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันและทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบันมาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและ มีความยั่งยืนประการหนึ่งคือการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ซึ่งเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่ประชาสัม พันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาของโรคเอดส์ ตลอดจนผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560- 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1. ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2. ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV เหลือปีละไม่เกิน 4,000 รายและ 3. ลดการเลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศภาวะลงร้อยละ 90/โดย..ชัยพฤกษ์ โกมลสุทธิ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่