การอาชีพเชียงรุ้งทำเก๋จัดล่ามจีนบริการนักท่องเที่ยว

การอาชีพเชียงรุ้งทำเก๋จัดล่ามจีนบริการนักท่องเที่ยว

เชียงราย-เปิดศูนย์อาชีวะอาสา บริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน ขณะที่ “วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำล่ามภาษาจีนเพื่อบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ห้วง 7 วันอันตราย

เวลา 13.00 น.วันนี้ (27 ธค.61) ที่ บริเวณหน้าวัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี โครงการอาชีวะอาสาจัดขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา โดยให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะจากการเดินทางไกล และการแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติงานในสถานที่จริง และปลูกฝังค่านิยมด้านจิตอาสาให้แก่นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนที่บริเวณลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิด “โครงการอาชีวะอาสา ปี พ.ศ.2562” ซึ่ง “วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง” นำโดยนายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-24.00 น. โดยมี นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ กำนันตำบลทุ่งก่อ กำนันตำบลดงมหาวัน กำนันตำบลป่าซาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนายชาญชัย แสนจันทร์ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี โดยมี สาขาวิชาที่เปิดสอน 6 สาขา ดังนี้ 1.สาขาช่างยนต์
2.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 3.สาขาช่างก่อสร้าง 4.สาขาการบัญชี 5.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6. สาขาอาหารและโภชนาการ มีการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตร 108 อาชีพ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น วิทยาลัยการรถไฟวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักศึกษาทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มหานครฉงชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
พร้อมกันนี้ยังมีแผนงานที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ ให้มากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรมการอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และให้บริการที่นั่งพักผ่อน บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ฟรี อีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานในพิธีเปิด มีชุดการแสดงรำพัดของแผนกวิชาภาษาจีน โดยมี “คุณครูสายรุ้ง” ซึ่งเป็นครูเจ้าของภาษาจากประเทศจีนร่วมในการแสดงพร้อมกับนักเรียนในแผนกด้วย พร้อมกันนี้ “คุณครูสายรุ้ง” ได้มีการนำนักเรียนในแผนกวิชาผลัดกันมาอยู่เวรประจำวัน พร้อมกับนักศึกษาในแผนกช่างอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นล่ามแปลภาษาบริการ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวต่างชาติอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือขณะเดินทางผ่านเส้นทางแห่งนี้ พร้อมทั้งยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเป็นภาษาจีน ให้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์แห่งนี้ อีกด้วย
สำหรับโครงการอาชีวะอาสา ในจังหวัดเชียงรายมีจำนวน 5 ศูนย์บริการ ได้แก่ ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น กิโลเมตรที่ 15 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์อาชีวะอาสาบริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ศูนย์อาชีวะอาสา วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ศูนย์อาชีวะอาสา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และ ศูนย์อาชีวะอาสา เทศบาลตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกันนี้จังหวัดเชียงรายยังได้ตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศการปีใหม่ 2562 ขึ้น ณ บริเวณสี่แยก แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงที่1จังหวัดเชียงราย และมณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การตรวจเช็คยานพาหนะเบื้องต้น การให้บริการข้อมูลด้านการขนส่ง รวมถึงยังมีแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชไว้คอยบริการแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย
ซึ่งในเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำขวัญรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ข่าวโดย : เพทาย บ้านชี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่