งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นาย สมยศ ศิลปิโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ.ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายธีรชาติ ไทรทอง  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะ 6 จังหวัดภาคใต้ เป็นผลให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โศกนาฏกรรมในครั้งนั้น ได้นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่ประชาชนทั้งประเทศ

คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อรำลึกนึกถึงวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ซึ่งในโอกาสครบรอบ 14 ของการเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่คลื่นยักษ์สึนามิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน พร้อมใจจัดกิจกรรมขึ้นประกอบด้วยการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี

และการยืนไว้อาลัยแด่ผู้สูญเสียจากอุบัติภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากอุบัติภัย และอุบัติภัยต่างๆ  และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 ด้าน

ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน สภาพแวดล้อม  และด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้น ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุ ทางถนนทั้งจากคน ถนน ยานพาหนะและสภาพแวดล้อม การรณรงค์ สำหรับในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้  ใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร  ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และลดจำนวนครั้งการเกิด อุบัติเหตุทางถนน

จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตให้ลดลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลเดียวกัน สำหรับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่ม และสิ่งของใช้ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่