“สร้างโอกาสการพัฒนาพิษณุโลก”สู่การค้าระดับภูมิภาค

“สร้างโอกาสการพัฒนาพิษณุโลก”สู่การค้าระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพิษณุโลก “สี่แยกอินโดจีน ฉายภาพของการเป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุนของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง จะเชื่อมโยงต่อไปถึงการค้าและการขนส่งในระดับภูมิภาค

เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเมืองพิษณุโลกภายใต้แนวคิดสำผู้นำยุคใหม่ “เศรษฐา กิตติจารุรักษ์”พร้อมผลักดันเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เปิดเมืองก้าวสู่เวทีการแข่งขันกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง มั่นใจจุดแข็งการทำงานด้านผังเมืองรวมจังหวัด มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทำให้มีศักยภาพและขีดความสามารถของจังหวัดสูงก้าวสู่ความเจริญเติบโตระดับชั้นนำ

“เราต้องสร้างโอกาส อย่าให้เสียโอกาสอีกต่อไป นักการเมืองที่เป็นผู้แทนประชาชนต้องผลักดัน แนวทางสำคัญ ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ ขันอาสาเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาให้เมืองพิษณุโลก เพราะมีความพร้อมที่เมืองรอการผลักดันและสานต่อให้เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนความสามารถของเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เพราะเมืองพิษณุโลกมีจุดแข็งด้านผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทำให้มีศักยภาพและขีดความสามารถของจังหวัดสูงก้าวสู่ความเจริญเติบโตในระดับนานาชาติ”ความมุ่งมั่นตั้งใจของ ผู้นำยุคใหม่ “เศรษฐา กิตติจารุรักษ์”

ทั้งนี้ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพในการบูรณาการแผนงานโครงการ ทั้งในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนงานระดับประเทศ แผนงานระดับภาค และแผนงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวคิดการวางผังเมืองรวมซึ่งนำมาจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

การปรับเปลี่ยนผังเมืองได้เปลี่ยนแปลงจากการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนใหญ่มาเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านความร่วมมือของภาคส่วนรัฐและเอกชนต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความได้เปรียบและความสามารถการแข่งขัน

การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกก้าวสู่เมืองแห่งเศรษฐกิจการลงทุนใหม่สี่แยกอินโดจีน การผลักดันเพื่อให้มีความพร้อมด้านการคมนาคมและขนส่งเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในอนาคตโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตามคาดประมาณการลงทุนจากปัจจุบันจนถึง 20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย รถไฟรางคู่สายเหนือ-ใต้และสายตะวันออก-ตะวันตก สนามบินนานาชาติ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจของจังหวัด ศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานเมืองศูนย์กลางการประชุมและท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โอกาสของเมืองและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกที่เห็นได้อย่างชัดเจนกับขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้พัฒนาเมืองร่วมกัน

“การยกระดับสนามบินให้เป็นสนามบินนานาชิต สามารถรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศไปยังศูนย์เศรษฐกิจประเทศต่างๆ ได้มากกว่า 10 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมต่อกับศูนย์เศรษฐกิจของประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร-พิษณุโลก-เชียงใหม่ โดยสถานีหลักของใจกลางเมืองพิษณุโลก  รถไฟทางคู่สายเหนือ-ใต้ รถไฟทางคู่สายนี้เป็นรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่ เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเส้นทางมาบตาพุด-สระบุรีพิษณุโลก-เชียงราย และอาจเชื่อมต่อกับรถไฟขนส่งสินค้าของประเทศจีนในอนาคต รถไฟทางคู่สายตะวันตก-ตะวันออกรถไฟทางคู่สายนี้เป็นรถที่ใช้ขนส่งสินค้าและบริการการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจเมียนมาร์-ไทย-ลาว-เวียดนาม ทั้งหมดคือความพร้อมด้านระบบขนของเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค”

สำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางในปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกมีสภาพเป็นใจกลางของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและเป็นศูนย์รวมและกระจายการเดินทางอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางด้วย Transit bus ของบริษัท ขนส่ง จำกัด สำหรับโครงข่ายถนน จังหวัดพิษณุโลกมีโครงข่ายถนนที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การเชื่อมต่อทางถนนสายตะวันตก-ตะวันออกตามทางหลวงหมาย 12 หรือการเชื่อมต่อทางถนนสายเหนือใต้ผ่านทางหลวงหมายเลข 117 และ 11

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคร่วมกับภาครัฐ เป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการเดินทางและวิถีชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชน ชนบท ในพื้นที่สามารถกำหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองและชนบทในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก กดอ่านที่นี่