การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปติดตามการดำเนินงาน โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับข้อมูลลูกหนี้ สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด ผู้ได้รับสิทธิเงินชดเชยดอกเบี้ยช่วยเหลือเกษตร
นางสาวทิพวรรณฯ แจ้งว่า รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3 % ให้กับเกษตรกร ช่วยลดภาระหนี้สิน นำเงินไปเป็นทุนทำการเกษตร สร้างเสริมรายได้และใช้จ่ายในครอบครัว โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2. เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการให้บริการ จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งสองทาง เพื่อให้เกษตรกรใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง และ รักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตร ให้ได้รับความช่วยเหลือตามที่สมควร
สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด ได้สำรวจรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และ ประสานงานกับ ธกส. เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ก่อนสรุปยืนยันความถูกต้องแล้วรายงานข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับทราบ และ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยสหกรณ์ ฯ จะต้องบันทึกข้อมูลลงในแบบทะเบียนลูกหนี้ เพื่อขอเบิกเงินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปติดตามและให้ความช่วยเหลือแนะนำ เพื่อการจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้องเป็นขั้นตอนสุดท้าย และ เร่งรัดการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ สามารถลดค่าใช่จ่ายด้านเงินทุน มีเงินไปลงทุนทำการเกษตร สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามที่กำหนดในแผนงานและงบประมาณ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่