ไฟเขียวจุดพลุคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 23.00-01.00 น.1 ม.ค.2561

ไฟเขียวจุดพลุคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 23.00-01.00 น.1 ม.ค.2561

สระแก้ว – ประกาศ ม.44 ไฟเขียวจุดพลุคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้ตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ถึง 01.00 น. วันที่ 1 ม.ค. 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54/2560 เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับกรุงเทพมหานคร หรือนายอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่จะจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด นั้น เพื่อให้การฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ขัดต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาความมั่นคงของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้จุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จนถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับกรุงเทพมหานคร หรือนายอำเภอแห่งท้องที่สำหรับจังหวัด ทั้งนี้ สำหรับการขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุ อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยังคงให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ต่อไป

ข้อ 2 การดำเนินการตามข้อ 1 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) สถานที่จุดพลุต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัย และไม่อยู่ใกล้บริเวณเขตพระราชฐาน คลังน้ำมัน หรือแหล่งเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล สนามบิน (2) ขนาดของพลุที่จุดได้ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่เกิน 12 นิ้ว (3) ให้ผู้จัดให้มีการจุดพลุ กำหนดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิด อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อ 3 มาตรการจุดพลุสำหรับกรณีอื่นนอกจากข้อ 1 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ต่อไป ข้อ 4 ให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี รับผิดชอบดูแลการดำเนินการ ในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ และให้ประสานพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสอดส่องดูแลและรักษาความปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีคำสั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ จ.สระแก้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ลงวันที่ 30 ธ.ค.60 ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่