ทำบุญเรียกขวัญโรงเรียนน้ำท่วมกาฬสินธุ์

ทำบุญเรียกขวัญโรงเรียนน้ำท่วมกาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มอบอาคาร “ข้าวหอมนิล” เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียนปอแดงวิทยา และทำบุญเรียกขวัญให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง หลังได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม

วันที่ 30 ธ.ค.60 ที่โรงเรียนปอแดงวิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานทำบุญตักบาตรโรงเรียน และเปิดป้ายอาคาร “ข้าวหอมนิล” โดยมีนางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานเครือข่ายฯ ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธีจำนวนมาก

นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนปอแดงวิทยา ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งพื้นที่ทำนาอินทรีย์ ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และบันทึกข้อตกลงกับสถาบันอาชีวศึกษา ในการอบรมทักษะวิชาการอาชีพ กระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตและในระดับภาค ในการแข่งขันนิทรรศการวิชาการ และทักษะประสบการณ์ชีวิต ล่าสุดรางวัลโรงเรียนนำร่องอัตลักษณ์ทักษะอาชีพ ระดับเขตตรวจราชการ 12 ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ก.ค.- ส.ค. 60 ที่ผ่านมา โรงเรียนปอแดงวิทยา ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม นอกจากจะทำให้พื้นที่นาข้าวอินทรีย์ บ่อปลา แปลงผัก คอกเลี้ยงไก่ ทำได้รับความเสียหายแล้ว สภาพจิตใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ก็เสียขวัญไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนจำนวน 259 คน ทำให้ห้องเรียนและห้องฝึกวิชาชีพไม่เพียงพอ และเพื่อเป็นการรองรับจำนวนนักเรียน ที่จะเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมกาศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ก่อนที่จะได้รับงบประมาณจำนวน 2,265,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแบบอาคาร สปช. 101/26 โดยแบ่งออกเป็นห้องเรียน 3 ห้อง และห้องธุรการ 1 ห้อง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสถานศึกษา และเรียกขวัญ กำลังใจ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ หลังจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

“สำหรับอาคารเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ.นั้น ได้ตั้งชื่อว่าอาคารข้าวหอมนิล เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ในโรงเรียน และขยายผลถึงผู้ปกครอง และชุมชน ในโอกาสเดียวกันนี้ ช่วงปีใหม่ 2561นี้ยังได้ตั้งชื่ออาคารต่างๆเป็นชื่อพันธุ์ข้าว เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร เช่น อาคารข้าวหอมมะลิ อาคารข้าวไรซ์เบอร์รี่ อาคารข้าวสันป่าตอง อาคารข้าวเหลือง 11 อาคารข้าวก่ำ อาคารข้าวสังข์หยด รวมทั้งเวทีบุญคูญลานด้วย

ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 กล่าวว่า จากการที่โรงเรียนปอแดงวิทยา ได้ยกระดับสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ.จึงได้จัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่รองรับการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์ร่วมของพลังประชาชน เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ได้ยกโรงเรียนปอแดงวิทยา เป็นต้นแบบสถานศึกษานำร่องของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เชื่อมหลักศุตรการเรียนการสอนสายสามัยผสมผสานกับอาชีวศึกษา โดยนำเข้ามาสอดแทรกในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างๆ”ด้ผลและลงตัว เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ตลอดทั้งแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่