สพม.เขต 14 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนมัธยมศึกษา

สพม.เขต 14 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (สพม.14) อ.เมืองพังงา นายมานิต วิมุตติสุข คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา) ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม เพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้การดำเนินการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ให้เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน

นายมานิต วิมุตติสุข เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการรับนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อดำเนินงานและดูแลการรับนักเรียนของเขตพื้นที่ในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จบการศึกษามัธยมต้น ที่ประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือสายอาชีพ  กำหนดมาตรการป้องกัน ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการเรียกรับเงินเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนดัง รวมถึงการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้  สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพังงาในสังกัด สพม.14 มีทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ได้กำหนดรับเด็กเข้าเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งหมด 2,182 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งหมด 1,910 คน ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครใน วันที่25 มีนาคม พศ.2561

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่