รมว.พม. ลงพื้นติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เชียงราย

รมว.พม. ลงพื้นติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เชียงราย

เชียงราย-พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายทีม One Home 

วันนี้ (29 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง พม. โดยได้ตรวจเยี่ยมการบริหารและพัฒนาชุมชนโครงการ บ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) พร้อมทั้งพบปะผู้อยู่อาศัยในชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายทีม One Home ณ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย จากนั้นได้นำคณะไปเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์บริการร่วมตำบลศรีเมืองชุม พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยพิบัติประจำตำบลศรีเมืองชุม และพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการร่วมตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย อีกทั้ง เป็นประธานการประชุมทีม พม.One Home 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home) ณ ห้องประชุมม่อนแสนใจ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ได้จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงราย 7 โครงการ จำนวน 2,523 หน่วย ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเคหะชุมชนเชียงราย โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) เป็น 1 ใน 7 โครงการ ตั้งอยู่ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 66 – 2 – 29 ไร่ จัดสรรเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 647 หน่วย มีผู้อยู่อาศัยจำนวน 1,686 คน มีอาคารศูนย์ชุมชนสูง 2 ชั้น พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ลานกีฬา และลานค้าชุมชน ภายในโครงการ โดยได้ส่งมอบอาคารให้กับผู้อยู่อาศัยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 และมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ภายในโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาเป็นผู้ดูแล ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีความหลากหลายของชาติพันธุ์อยู่อาศัยรวมกับคนไทย จำนวนร้อยละ 80 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงมีเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ กคช. และผู้อยู่อาศัยในชุมชนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชาวชุมชน
มีความสุข โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชน ต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม พร้อมทั้งมีจิตอาสามาช่วยกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปพลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเกิดภัยจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ของบุคคล สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ สภาวการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเกิดแผ่นดินไหว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่บนรอยเลื่อนมีพลังสามารถเกิดแผ่นดินไหวได้ ซึ่งเมื่อปี 2557 เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย มีศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอพาน โดยเหตุการณ์ดังกล่าว จังหวัดเชียงรายได้มีการขับเคลื่อนในการค้นหาพื้นที่ที่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้น ได้ดำเนินการในพื้นที่ 18 อำเภอและจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งคัดเลือกพื้นที่ของแต่ละอำเภอ โดยอำเภอแม่สาย ได้คัดเลือกดังนี้ 1) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2) วัดเวียงพางคำ และ 3) โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในระดับตำบล จังหวัดเชียงรายได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับตำบล และใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถพำนักอาศัยอยู่ในที่พักของตนได้ ทั้งนี้ จะมีการขยายผลไปยังตำบลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อไปพลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ นอกจากได้รับฟังข้อเสนอแนะและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนรับทราบถึงภารกิจหน้าที่หลักของกระทรวง พม. ในการดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยกันประสานงาน เพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิเข้าถึงสวัสดิการ ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงตามสิทธิที่ตนเองพึงจะได้รับ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย อีกทั้ง เป็นประธานการประชุมทีม พม. One Home 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home)โดยเน้นย้ำให้มีการบูรณาการในพื้นที่กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย ต้องมี ความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางกำหนดนโยบาย One Home หรือ Model เน้นการประสานงานที่รวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร และให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคม เข้าถึงการให้บริการสวัสดิการของภาครัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่