ภารกิจ ศอ.บต. ของขวัญปีใหม่ แด่ประชาชน จชต.

ภารกิจ ศอ.บต. ของขวัญปีใหม่ แด่ประชาชน จชต.

ของขวัญปีใหม่ 2561 จากใจรัฐบาล ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่พี่น้องประชาชนชายแดนใต้และครอบครัว

ที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1  ห้องประชุมน้อมเกล้า   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฏ์วงษ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้า ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าว “ภารกิจ ศอ.บต. ของขวัญปีใหม่ แด่ประชาชน จชต.”

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  ภารกิจ ศอ.บต.ที่ขับเคลื่อนในปี 2560 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พี่น้องประชาชน ศอ.บต.นั้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลพี่น้องประชาชน ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องการพัฒนาเมืองต้นแบบ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เริ่มต้นขยายพื้นที่การเพาะปลูกมะพร้าว 1 แสนไร่ ภายใน 4 ปี  เพิ่มพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจตามกรอบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  ขยายผลเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่เบตง ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค  ขยายฐานแม่โคและขับเคลื่อนโคเนื้อประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงโคให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และลดการนำเข้าจากนอกพื้นที่ให้มากที่สุด  ขับเคลื่อน “premium City” อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เป็นการเตรียมความพร้อมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการเกษตรก้าวหน้า ที่จะเข้ามาสนับสนุนแนวทางการประกอบธุรกิจ  นำร่องเศรษฐกิจครัวเรือน 4.0 “ผลิตได้ ขายเป็น” จากชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ เป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้   ขยายผลประมงพื้นบ้านต้นแบบ “โอรังปันตัย” สู่ชายฝั่งปัตตานี – นราธิวาส ซึ่ง ศอ.บต. ได้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเป็นระบบและครบวงจรให้กับชาวประมงพื้นบ้าน ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  จุดชมวิวพื้นกระจก “Sky Walk” ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง โดยจังหวัดยะลาร่วมกับอำเภอเบตงและหน่วยงานท้องถิ่น เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2561 โดยจะเป็น Landmark ในอำเภอที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต  การขยายผลต่อยอดการพัฒนาภาคประชาสังคม

“ศอ.บต. ภายใต้การกำกับของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจที่ดี ทั้งในมิติคุณภาพ และทัศนคติในการพัฒนาพื้นที่  ศูนย์กลางบริการประชาชนแห่งใหม่ ที่โรงแรมชางลีเก่า  พัฒนาปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ในด้านการบริการประชาชน นอกจากนั้นยังปรับปรุงให้เป็นหอเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย โครงการศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ครัวโครงเรียนสู่ครัวบ้าน  ทายาทเกษตร เยาวชนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเกษตรฐานรากภายใต้ศาสตร์พระราชา  นำร่องเกษตรแปลงใหญ่ด้วยระบบอินทรีย์   โครงการพัฒนาคนขาดศักยภาพ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ได้แก่ “จากเก้าอี้สุขใจ รองเท้าคู่แรก” เปิดโลกทัศน์ที่สดใส ด้วยก้าวใหม่ที่มั่นคง   ฟื้นฟูสมรรถภาพเคลื่อนที่ ด้วยรถโมบาย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการแบบครบวงจร  ผู้สูงวัยได้รับการดูแล ผ่าน สถาบันปอเนาะต้นแบบ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างอาชีพโดยใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ร่วมกันให้มีความครอบคลุมทุกมิติ   ให้งานพ่อ ให้เงินลูก ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านอาชีพที่ตรงกับความต้องการ และศักยภาพความพร้อมให้กับครัวเรือนที่ยากจน” เลขา ศอ.บต. กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่