พะเยาเปิด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

พะเยาเปิด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

เย็นวันนี้ 28 ธันวาคม 2560 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาที่จัดขึ้น ณ บริเวณชุมชนวัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาได้จัดโครงการตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสร้างความอยู่ดีมีสุข นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิต มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยให้มีสถานที่ หรือตลาดในการจำหน่ายสินค้า

นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานผู้แทนสถานศึกษาเครือข่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม แม่ต๋ำป่าลานคำจำนวน 16 แห่ง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมซื้อสินค้า ชมการแสดง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่