‘สงขลา’ 7 วันคุมเข้มลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

‘สงขลา’ 7 วันคุมเข้มลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

สงขลา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลา

โดยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด , มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ กำหนดมาตรการแนวทางเพื่อกำกับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทาง

มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามความเหมาะสมพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ของจังหวัดสงขลา โดยในปี พ.ศ. 2558 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 66 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 68 รายและมีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ปีพ.ศ. 2559 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 65 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 64 รายและเสียชีวิตจำนวน 11 รายและปีพ.ศ. 2560 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 70 รายและเสียชีวิตจำนวน 8 ราย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ขอบคุณ : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่