สาธารณสุขพะเยาจัดมหกรรมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี

สาธารณสุขพะเยาจัดมหกรรมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี

 นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย จังหวัดพะเยา โดยมี นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ จะเป็นวันที่ระบบการสาธารณสุข   ของไทย มีวาระอายุครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวาระดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข จึงได้เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เขตสุขภาพที่ ๑  ได้แก่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  จัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  ซึ่งได้กำหนดจัดมหกรรมนิทรรศการ การสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด สำหรับ จังหวัดพะเยา   หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลร่วมกับภาคีเครือข่าย อสม. และอาสาสมัครกู้ภัย ของจังหวัดพะเยา ได้จัดมหกรรมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยจังหวัดพะเยา  ปี ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.กิจกรรมประกอบด้วย บูธนิทรรศการ ประวัติการเสด็จพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ในกิจกรรมด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ความรู้ด้านสุขภาพ และการแพทย์ฉุกเฉิน  บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพการให้บริการและความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

ภาพ/ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่