มทร.สุวรรณภูมิเดินเครื่องพัฒนานักวิจัย

มทร.สุวรรณภูมิเดินเครื่องพัฒนานักวิจัย

พระนครศรีอยุธยา – มทร.สุวรรณภูมิ เดินเครื่องพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างนวัตรกรรมเพื่อสังคมและชุมชน มั่นใจมีงานวิจัยเกิดขึ้นจำนวนมากทุกปี

ที่ห้องประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างนวัตรกรรม เพื่อสังคมและชุมชน โดยได้บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อสังคมและชุมชน บนฐานองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากนั้นได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนนวัตรกรรมเพื่อสังคมและชุมชน บนรากฐานของการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.อำนวยพศ ทองคำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ธารนี นวัสนธี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ฉัตรพล พิมพา อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งการเสวนาทำให้ได้รับความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากร เพื่อสู่การวิจัยที่จะสร้างนวัตรกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รศ.ดร.กิตติ กล่าวว่าการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพสู่การสร้างงานวิจัยเพื่อที่จะพัฒนานวัตรกรรมเพื่อสั่งคมและชุมชนนั้น เป็นภารกิจสำคุญของมหาวิทยาลัยฯ โดย ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก โดยทุกปีจะมีนักวิจัยที่นำเสนอผลงานเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกปี นำไปสู่การสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชมอย่างมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่