บก.กองทัพไทยมอบ 5 โครงการของขวัญปีใหม่

บก.กองทัพไทยมอบ 5 โครงการของขวัญปีใหม่

เพชรบูรณ์-กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบ 5 โครงการ มอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 พันเอก โสภณ  ศรีมงคล  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  เป็นประธานส่งมอบโครงการ ทั้ง 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ที่บ้านเขาคณฑา หมู่5 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ,งานขุดลอกลำน้ำ ให้ได้ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 14,600 เมตร ลึก 3 เมตร ที่บ้านล่องบงเหนือ หมู่11 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์,งานอาคารบริการน้ำดื่มเย็นสะอาด ระบบ Softener  ขนาด 250 ลิตรต่อชั่วโมง ที่บ้านกุฏิพระ หมู่4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ,ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 6 ราย ที่ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และ งานอาคารบริการน้ำดื่มเย็นสะอาด ระบบ Softener  ขนาด 250 ลิตรต่อชั่วโมง ที่บ้านตะกุดจั่น หมู่8  ต.ข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  ส่งมอบให้กับ อบต.บ้านกล้วย ,อบต.ท่าข้าม และประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยมี พ.อ.สุพัตน์  กลิ่นชาติ รอง.ผบ.นพค.16 พร้อมด้วย นายอำเภอชนแดน และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ยังได้ร่วมนำรถผลิตน้ำประปาสนาม มาผลิตนำดื่มสะอาด มอบให้กับประชาชน จำนวน 2,000 ขวด และ ยังได้ร่วมนำเจ้าหน้าที่ทหาร นพค.16 พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้

ทั้งนี้พันเอกโสภณ  ศรีมงคล  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 เปิดเผยว่า ตามที่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ได้เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  จากการประชาคมและสืบสภาพ ของโครงสร้างพื้นฐานของ ต.บ้านกล้วย และ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน พบว่าถนนที่ใช้สัญจรจากภายในหมู่บ้านออกสู่ถนนหลัก และเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด สภาพเส้นทางมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขังในฤดูฝน มีฝุ่นละอองในฤดูแล้ง ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา ของราษฎรเป็นอย่างมาก  ส่วนลำคลองในพื้นที่การเกษตรมีลักษณะตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมและขาดการพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน  และในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ ก็ขาดแคลนเรื่องน้ำดื่ม อีกทั้งราษฎรบางส่วนมีรายได้ในครัวเรือนต่อปีน้อย  โดยทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ดำเนินการ พิจารณาเสนอของบประมาณจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อดำเนินการ ทั้ง 5 โครงการ ดังกล่าว

ซึ่งหลังจากดำเนินการ ทั้ง 5 โครงการแล้วเสร็จ จะทำให้ราษฎรในพื้นที่ มีเส้นทางสำหรับใช้ในการสัญจรได้สะดวก มีความปลอดภัย สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ดียิ่งขึ้น มีลำน้ำสาธารณะที่กว้างขวางมากขึ้น เพียงพอต่อการใช้ในภาคการเกษตร ครูและนักเรียน ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงพิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย สามารถมีอาชีพ และมีรายได้เสริม เพิ่มมากขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่