สระแก้วสร้างชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน พัฒนาให้เป็นคนดี

สระแก้วสร้างชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน พัฒนาให้เป็นคนดี

สระแก้ว  – เปิดโครงการสร้างชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน พัฒนาให้เป็นคนดี ให้ความรู้ ค้นหาอัตลักษณ์ และเสวนาเพื่อพัฒนาคุณธรรมรายชุมชน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 26 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน เพื่อพัฒนาให้เป็นคนดี โดยใช้กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ค้นหาอัตลักษณ์ และเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรม ซึ่งมีนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ครูในพื้นที่ และตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เข้าร่วมกว่า 100 คน รวมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจัดจำหน่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน (พลังประชารัฐ) ในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี

นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม โดยนำพลัง “บวร” ซึ่งประกอบด้วย บ้าน วัด/ศาสนสถาน และโรงเรียน รวมทั้งองค์กรทุกเครือข่ายในพื้นที่ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คนในชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกและการกระตุ้นให้คนในชุมชน มีศรัทธาและยึดมั่นในศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา พอเพียง พึ่งพาตนเองได้ พอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรักความผูกพันในบ้านเกิด และชุมชน  เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว

” ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชน กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสระแก้ว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับครอบครัวและชุมชน ใน 4 มิติ คือ มิติด้านคนดี มิติด้านสุขภาพดี มิติด้านรายได้ดี และมิติด้านสิ่งแวดล้อมดี ตามยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใน 4 ดี วิถีพอเพียง โดยขับเคลื่อนโครงการอบรมให้ความรู้ ค้นหาอัตลักษณ์และเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้คนเป็นคนดี ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าว

ด้าน นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 อยากฝากแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ด้วยพลังความสามัคคีของสถาบันหลักในชุมชน ได้แก่ ท้องที่ ท้องถิ่น ศาสนา สถานศึกษา และครอบครัว  ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความเจริญในชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่