หยุดเผาหยุดหมอกควันเชียงใหม่

หยุดเผาหยุดหมอกควันเชียงใหม่

เชียงใหม่ -จังหวัดเชียงใหม่หวั่นหมอกควันรีเทิร์นเดินหน้าส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 20 อำเภอ

เมื่อเข้าถึงฤดูแล้ง สถาณการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มกลับสู่ภาวะเฝ้าระวังกันอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่มักถูกเพ่งเล็งไปเป็นกลุ่มแรกของสาเหตุของปัญหาหมอกควัน  จากข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 1,853,000กว่าไร่ได้ดำเนินงานภายใต้”โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในความดูแลของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ”

นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จากข้อมูลกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยาภาพเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอพร้าว ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 90,000 กว่าไร่จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 8904 ครัวเรือน ซึ่งนางวรินทร มั่งมูลอู    เกษตรอำเภอพร้าว กล่าวถึงการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ว่าเกิดจากกการสมัครใจของอาสาสมัครเกษตรจำนวนกว่า60รายเพื่อเป็นแกนนำ วิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผาเพื่อถ่ายทอดความรู้ พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ด้านผลกระทบที่เกิดจากการเผาตลอดจนนำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรเป้าหมาย รวมทั้งจัดให้มีการถอดบทเรียนของเกษตรกรเป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน พัฒนาที่ดิน สำนักงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ที่เห็นความสำคัญ ของการร่วมมือการแก้ไขปัญหา หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะขยายผลไปโดย โดยมีเป้าหมายเกษตรกรทั้งหมด 2,080 ราย ใน พื้นที่ 20 อำเภอ ผ่านรูปแบบ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1 สร้างเครือข่ายปลอดการเผา  2 .เฝ้าระวังติดตามสถาณการณ์ และ  3.รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ขณะที่หลายฝ่ายเริ่มวางแผนการณรงค์ลดปัญหาหมอกควันกันล่วงหน้าเพื่อให้การป้องกันเป็นไปตามเป้าหมายเชียงใหม่ไร้หมอกควัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่