มีกิน มีใช้ มีความสุขอย่างยั่งยืน รูปแบบชีวิตพอเพียง ณ บ้านโนนแคน

มีกิน มีใช้ มีความสุขอย่างยั่งยืน รูปแบบชีวิตพอเพียง ณ บ้านโนนแคน

มหาสารคาม – ชาวบ้านโนนแคน ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  รวมกลุ่มทำเกษตรผสมผสาน เหลือจากบริโภคก็นำไปขายที่ตลาดนัดชุมชนอาหารปลอดภัย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่บ้านโนนแคน  หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ชาวบ้านกว่า 30 คน  ได้รวมกลุ่มทำการเกษตรผสมผสาน รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ   เป็นกลุ่มผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  โดยมีนางอุมิตร  บุญประถัมภ์  ผู้ใหญ่บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงสะอาด พร้อมด้วยนายกรุง  ดวงเงิน ประธานเกษตรกรรุ่นใหม่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามให้การสนับสนุน

เกษตร-ปลอดภัย-พอเพียง-มหาสารคาม

ทั้งนี้แต่เดิมชาวบ้านโนนแคนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา ตามวิถีชาวบ้านชนบท  แต่มักจะประสบกับปัญหาราคาผลผลิตก็ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรเป็นหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพ  ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสานเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา จนชาวบ้านเริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งเกษตรผสมผสานที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำจะขุดสระน้ำในไร่นา ไว้สำหรับปลูกพืชผักหลากหลายชนิด ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก  พร้อมเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา และจักสาน

การปลูกพืชและทุกิจกรรมที่กลุ่มร่วมกันทำจะเน้นความปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี  ใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงบำรุงดินสำหรับปลูกพืช ช่วยลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  ชาวบ้านจะนำไปขายที่ตลาดนัดชุมชนอาหารปลอดภัยของหมู่บ้าน ที่คณะกรรมการได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยใช้ตะกร้า หรือถุงผ้า แทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะต้นทาง

นางอุมิตร  บุญประถัมภ์  ผู้ใหญ่บ้านโนนแคน กล่าวว่า ชาวบ้านต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้สอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชาวบ้านโนนแคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่มีหนี้สินจำนวนมาก แต่เมื่อได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้ว ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่มีหนี้สิน และได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่