“พม.” เล็งขับเคลื่อน“เข็กน้อยโมเดล”พัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช.บนพื้นที่สูง

“พม.” เล็งขับเคลื่อน“เข็กน้อยโมเดล”พัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช.บนพื้นที่สูง

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐฯ พร้อมขับเคลื่อน “เข็กน้อยโมเดล” ชูธรรมจาริกร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้ราษฎรบนพื้นที่สูง

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง บ้านเข็กน้อย ตำบล เข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังรายงานการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (เข็กน้อย โมเดล: พระธรรมจาริกสานงาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน)

โดยพระภูวนารถ เจ้าอาวาสอาศรมพระธรรมจาริก รวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ยังเป็นประธานการประชุมทีม พม. (One Home) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย เป็นอาศรม ธรรมจาริกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน มีพระภูวนารถดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอาศรมธรรมจาริก โดยได้ขับเคลื่อน การดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างธรรมจาริก ชุมชน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในรูปแบบ “เข็กน้อย โมเดล พระธรรมจาริกสานงาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประกอบด้วย

1. พระธรรมจาริก ด้วยการนำ พระธรรมจาริกมาใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามแก่คนในชุมชน

2. ชุมชน ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเครือข่ายทางศาสนาให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้พระธรรมจาริกเข้ามามีบทบาทในชุมชน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการสร้างอาคาร สถานที่ และอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฯ และภาคธุรกิจให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์ฯ

3. กระทรวง พม. ประกอบด้วย 3.1.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ส่งเสริมการฝึกอาชีพ กิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง

3.2.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมเกี่ยวกับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน

3.3.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ คนไร้ที่พึ่งตาม พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

3.4.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแล และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ โครงการเข็กน้อยโมเดลฯ นับว่าเป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในการดำเนินงานบูรณาการจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ด้วยการนำคำสอน ทางพระพุทธศาสนามาเป็นจุดรวมจิตใจของชุมชน โดยมีแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง โดยกระทรวง พม. พร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของชุมชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ชุมชนตำบลเข็กน้อย เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บนพื้นที่สูงต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

อีกทั้งเป็นประธานการประชุมทีม พม. (One Home) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home) โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการในพื้นที่กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย

ต้องมีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางกำหนดนโยบาย One Home หรือ Model เน้นการประสานงานที่รวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร และให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคม เข้าถึงการให้บริการสวัสดิการของภาครัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่