หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านโซเชียล

หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านโซเชียล

มหาสารคาม – หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer   มุ่งสร้างเครือข่ายการผลิต เน้นใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านโซเชียล

เมื่อเทคโนโลยีก้าวเร็ว เราจึงต้องหมุนตามและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตร ดังนั้นจังหวัดมหาสารคามจึงเร่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer 30  ราย ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องได้รับการประเมินศักยภาพและต้องผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

Young Smart Farmer-เกษตรกรรุ่นใหม่

ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่เกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรและชาวนารุ่นใหม่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่จบภาคการเกษตร มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเองและการแข่งขันทางการค้าในอนาคต จึงได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรที่เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบ  นายพงษ์พัฒน์  แก้วพะเนาว์   เจ้าของสวนแก้วพะเนาว์ฟาร์ม บ้านหนองบัว ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม พร้อมศึกษาดูงานที่แปลงและลงมือฝึกปฏิบัติจริง ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ สู่ความเป็น Smart Farmer ผ่านสื่อ Social Media และ Mobile Application ในการยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตร โดยคณะวิทยากรจากทีมเน็ตอาสาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

สำหรับพงษ์พัฒน์   แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็น Young Smart Farmer จ.มหาสารคาม เริ่มจากการปลูกผัก ในเนื้อที่ 7 ไร่ครึ่ง ลองผิดลองถูกจนได้วิธีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษให้เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ปลอดจาก โรคและแมลง ด้วยการปลูกพืชผักคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บเกี่ยว จากนั้นขยายสู่แปลงอื่น ทยอยลงไล่วันกันไปโดยอาศัยปฏิทินเพาะปลูกที่คิดขึ้นเองกับกลุ่มปลูกผัก ได้รับรางวัลหลากหลายสาขา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพเกษตรกรให้กับชุมชนที่สารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่