นครปฐม-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านมุทิตา

นครปฐม-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านมุทิตา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านมุทิตา ที่จังหวัดนครปฐม
         วันที่ 22 ธันวาคม 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา กล่าวว่า ปัจจุบัน ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา มีบุคลากร ประมาณ 89 คน มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล รวมทั้งสิ้น 157 คน โดยภายในศูนย์ฝึกฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนหนังสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม และเคยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น ที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อปี 258 อีกทั้งยังผ่านการรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระดับต้องโทษ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 ตลอดจนได้เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพ ในด้านช่างศิลปะ เกษตรกรรม ดนตรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีพื้นฐานด้านงานอาชีพในเบื้องต้น นอกจากนี้ได้ส่งด้านกีฬาประเภทต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ อีกด้วย โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้พบปะพูดคุยและกล่าวให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขอให้เด็กและเยาวชนน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการแก้ไข ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต หลังจากนั้น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบโอวาทแก่คณะข้าราชการบรรจุใหม่ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่