ยโสธรจัดประกวดข้าวหอมมะลิ

ยโสธรจัดประกวดข้าวหอมมะลิ

จังหวัดยโสธรจัดการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดยโสธร ปีการเพาะปลูก 2560/61 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดและเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น

ที่ด้านหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการพิจารณาและตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดยโสธร ปีการเพาะปลูก 2560/61 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดประกวดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดและเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ข้าวหอมมะลิของไทยสามารถแข่งขันกับข้าวของต่างประเทศได้และสามารถส่งออกได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ชนะเลิศก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดยโสธรเพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยแยกประเภทการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล และประเภทกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร โดยมีเกษตรกรรายบุคคล ส่งตัวอย่างข้าวหอมมะลิเข้าประกวดในครั้งนี้ จำนวน 73 ราย และกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ส่งตัวอย่างข้าวหอมมะลิเข้าประกวด จำนวน 9 ราย ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และรางวัลชมเชยอีกรางวัลละ 1,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองชนะเลิศลำดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


ส่วนเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินต้องเป็นข้าวหอมมะลิที่มีข้าวเปลือกติดรวงเท่านั้นแยกเป็นประเภทเกษตรกรรายบุคคลโดยมัดรวมกันเป็นฟ่อนมีน้ำหนักรวมกันไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม ข้าวที่ส่งเข้าประกวดต้องแห้งมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14 รวงข้าวมีความสวยงามมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ตรงตามสายพันธุ์ไม่มีข้าวลีบ ข้าวเสีย วัชพืชและพันธุ์ข้าวอื่นปน รวมทั้งข้าวเปลือกที่เป็นโรค

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยโสธร กดอ่านที่นี่