นครปฐม-เปิดให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง

นครปฐม-เปิดให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครปฐม
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่เรือนจำกลางนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการให้บริการทันตกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เรือนจำกลางนครปฐม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์กิตติศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ที่ทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดาร รวมถึงประชาชนที่ด้อยโอกาส อีกทั้งเพื่อให้ผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาส ได้รับบริการด้านสุขภาพในช่องปาก เช่น ฟันผุ และโรคเหงือก โดยที่ไม่สารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบัน เรือนจำกลางนครปฐม มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 5,500 คน จากการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุข พบว่า มีผู้ต้องขังมากกว่า 2,000 คน ที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากและยังไม่ได้รับการดูแล เช่น การถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน โดยที่ผ่านมามีทันตแพทย์เข้าให้บริการผู้ต้องขังประเภทการถอนฟัน เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 คนเท่านั้น จึงไม่สามารถลดจำนวนผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคทางช่องปากได้ อีกทั้งจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  สำหรับการให้บริการทันตกรรมมูลนิธิ พอ.สว. ในครั้งนี้ มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการ จำนวน 1,000 คน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 โดยมีหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมทันตบุคลากรในจังหวัดนครปฐม และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่