การเลี้ยงแพะอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพเกษตรกร

การเลี้ยงแพะอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพเกษตรกร

กาญจนบุรี-อาชีพเลี้ยงแพะ ต้องใช้ชีวิตกับฝูงแพะตลอดทั้งวัน แพะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกประเภทที่ต้องทุ่มเทแรงกายใจ และมีความตั้งใจที่จะดูแลแพะ ให้แข็งแรง และสมบูรณ์ที่สุด เพื่อทุกคนจะได้มีงานทำ มีรายได้พอเป็นอาชีพดูแลครอบครัว

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ 3 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านผู้เลี้ยงแพะในตำบลทุ่งนานางหรอก โดยมี คุณกิตติ และคุณเบญจวรรณ สุวรรณฉิม ประธานกลุ่ม เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบริหารงานและดูแลทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แต่เดิมมีการเลี้ยงแพะอยู่แล้ว แต่เลี้ยงแบบต่างคนต่างทำ ไม่ได้รวมตัวกัน เมื่อรวมตัวกันได้ จึงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการเลี้ยงแพะให้ถูกสุขลักษณะ ชาวบ้านจึงรวมตัวกัน 10 ครอบครัวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อมาดูแลแพะของโครงการ จำนวน 42 ตัว โดยมีข้อตกลงกันว่า รายได้จากการขายแพะ จะแบ่งเป็นค่าแรงและเก็บเป็นเงินกองกลางเพื่อเป็นสวัสดิการของหมู่บ้านส่วนหนึ่ง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิที่จะขอยืมลูกแพะจากโครงการไปเลี้ยงได้คนละ 5 ตัว เมื่อออกลูกหลาน จึงนำมาคืนกลับให้กับกลุ่ม ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็สามารถขยายพันธุ์แพะได้เพิ่มมากขึ้น และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ จะได้มีแพะเป็นของตนเอง หาเลี้ยงครอบครัวได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้คุณกิตติยังวางแผนว่า ในอนาคตจะเปิดรับสมาชิกที่สนใจในต่างตำบลเพิ่มอีกเพื่อขยายเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น และทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงด้านสวัสดิการสังคมในหมู่บ้านได้อีกด้วย

ผลจากความทุ่มเท ความเสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจและความอดทน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการนี้ การทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตชั่วลูกชั่วหลาน กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านทุ่งนานางหรอก จึงใช้แนวคิดนี้ เพื่อดำเนินการในโครงการนี้ และมีความหวังว่า อนาคตจะมีฟาร์มแพะของตัวเองเพื่อเป็นอาชีพและมีความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้น อีกอาชีพคนเลี้ยงแพะ ที่มีวิถีชีวิตที่เป็นอิสระและเรียบง่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สู่ผู้สนใจ ติดต่อผ่านประธานกลุ่ม คุณกิตติ สุวรรณฉิม หมายเลขโทรศัพท์ 098-8834946

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่