“ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ระนอง ครั้งที่ 3

“ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ระนอง ครั้งที่ 3

นายประพนธ์   จารุไสลพงษ์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม   จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า ปตท.สผ.ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทางทะเลของไทย

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการเป็นเครือข่ายแนวร่วมการอนุรักษ์ โดยสานต่อโครงการ “ปตท.สผ.ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด”ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560  โดยนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 69 คน จาก 11  โรงเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนผ่านการสัมผัสจริงเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดตนเอง ในการจัดทำโครงการดังกล่าว ปทต.สผ.ได้ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง(ระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมแบ่งปันการเรียนต่างๆในกิจกรรมต่างๆ  โครงการ ปตท.สผ.ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ.ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอ่างมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดนักบุกเบิกผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่