นครปฐม-โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

นครปฐม-โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ได้จัด “โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา, วัดหน้าพระเมรุ, ตลาดกรุงศรี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพศร ณ นครพนม และคุณจตุพร อมรตั้งสติ เจ้าของธุรกิจถ่ายภาพ Apple Eye’s Studio รูปแบบกิจกรรมเป็นการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน และ workshop กับวิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ (8051101) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลอาร์ต (8052422)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่