นครปฐม-โครงการสัมมนาวิชาการธุรกิจดิจิทัลอาร์ต

นครปฐม-โครงการสัมมนาวิชาการธุรกิจดิจิทัลอาร์ต

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมมนาวิชาการธุรกิจดิจิทัลอาร์ต ภายใต้หัวข้อ “สร้างภาพ วาดฝัน สร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล” วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ สาขาสื่อดิจิทัลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคุณจตุพร อมรตั้งสติ เจ้าของธุรกิจถ่ายภาพ Apple Eye’s Studio ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้จากยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ที่มุ่งให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ตจึงมีแผนพัฒนานักศึกษาโดยส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโครงการสัมมนาวิชาการธุรกิจดิจิทัลอาร์ตจึงเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ,แนวทางการประกอบอาชีพธุรกิจดิจิทัล และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษารูปแบบกิจกรรมเป็นงานเสวนาเชิงวิชาการ และ workshop การถ่ายภาพบุคคล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่