ปักธงพัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาลรับมืออุบัติเหตุปีใหม่ (มีคลิป)

ปักธงพัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาลรับมืออุบัติเหตุปีใหม่ (มีคลิป)

คณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ รวมพลังปักธงแสดงเจตนารมณ์ และลงนามความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการพยาบาล พร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ชั้น 4 นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล ระหว่างกองการพยาบาลกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนางกันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ หัวหน้าการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ฯ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน / เอกชน และผู้รับผิดชอบงานข้อมูลกองการพยาบาล จาก จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานจำนวนมาก

นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข เพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ ด้านระบบบริการเป็นเลิศ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ และด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่ทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย

นางกันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กลุ่มวิชาชีพพยาบาลถือเป็นฟันเฟืองของกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ลงนามความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการพยาบาล พร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการบริการและช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึง

ทั้งนี้ ได้รวมพลังปักธงแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ เพื่อเป็นพันธะสัญญาในการพัฒนาคุณภาพบริการ อบรมแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และกองการพยาบาลประจำเขตสุขภาพที่ 7

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่