ปชส.กาญจน์นำสื่อชนสัญจรชมโครงการพระราดำริ รัชกาลที่๙

ปชส.กาญจน์นำสื่อชนสัญจรชมโครงการพระราดำริ รัชกาลที่๙

กาญจนบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พื้นที่สิงห์บุรีและอ่างทองนำเผยแพร่และสร้างความรับรู้จากโครงการพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม ที่ผ่านมา นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ จังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้จากโครงการพระราชดำริให้กับประชาชนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้ศึกษาดูงาน เรียนรู้การดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ(หนองลาด) ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วิทยากร คือ นายรุ่งเรือง ไชยมงคล ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ศึกษาดูงานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรพอเพียง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วิทยากร คือ นายณรงค์ วิมา เกษตรกรแห่งบ้านบางเล็ก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมเมื่อปี 2538 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตจนทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุด และวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดูงานศึกษาเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่ชุมชนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง วิทยากร คือ คุณนงนุช คำคง ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้สื่อมวลชนได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งการที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป/สรวง รติกรธนประยูร/รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่