พืชสมุนไพรบ้านรางสารี่.!! สร้างสามัคคีเพิ่มรายได้ชุมชน

พืชสมุนไพรบ้านรางสารี่.!! สร้างสามัคคีเพิ่มรายได้ชุมชน

กาญจนบุรี-เกษตรแปลงใหญ่พืชสมุนไพรดีปลี บ้านรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เกิดขึ้นจากชุมชนที่แข็งแรงขึ้น  ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน  ในการดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปได้ดีขึ้น พึ่งพาอาศัยกัน  โดยมีความสามัคคีเป็นที่ตั้ง

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่พืชสมุนไพรดีปลี  กลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันประมาณ 30 คน  เพาะปลูกพืชสมุนไพรดีปลี  มีรายได้พอเลี้ยงชีพ  ด้วยการปลูกดีปลีตากแห้งขาย  ใช้ชีวิตเรียบง่าย  ตามวิถีเกษตรกรรม ต่อมา   เมื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101  ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  จะทำให้ให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น

ปัจจุบัน  สมาชิกกลุ่มดีปลี  ได้เพิ่มจากสมาชิกเพิ่มเป็น 150 คน   พยายามช่วยกันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น   โดยอาศัยแรงงานของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน   มาทำร่วมกัน และนำไปจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่มได้ใช้กัน  และยังขยายโอกาสของการปลูกดีปลี มาทำต้นพันธุ์ดีปลีจำหน่ายกันเองในราคาสมาชิก  ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงมาก  ทั้งในเรื่องค่าต้นพันธุ์และค่าปุ๋ย  ทำให้กำไรต่อหน่วยเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ชาวบ้านในกลุ่มที่ใช้แรงงาน  รวมถึงการเพาะพันธุ์กล้าดีปลี  ให้มีรายได้เสริมของครอบครัวอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้  ยังสามารถทำการตลาดดีปลีของกลุ่มฯ  ให้เป็นที่รู้จักในต่างตำบลได้อีกด้วย ที่สิ่งที่สำคัญคือ  การต่อยอดโครงการ  ๙๑๐๑  จะต้องทำอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่