“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

กาญจนบุรี-“ชาวบ้านหนองโรง” บเปลี่ยนวิธีคิดวิถีเกษตรปรัรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนชีวิตปลอดภัยสร้างรายได้ เดินตามรอยพ่อโครงการ  ๙๑๐๑ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

หมู่บ้านหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่มีรากฐานอาชีพส่วนใหญ่ ในการทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว  ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย  ปลูกผัก ปลูกผลไม้ คละกันไปในทุกหมู่บ้าน  หลายปีที่ผ่านมา ชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าการใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้ผลผลิตสวย และขายได้ราคา  แท้ที่จริงแล้ว ทำให้ต้นทุนสูง เกิดมลภาวะ และมีผลต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านในตำบล  คุณประทิน อ่อนน้อย  จึงได้้ริเริ่มทำปุ๋ยอินทรีย์  จำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านได้ใช้สารเคมีน้อยลง และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น  ทำมาติดต่อกันหลายปี จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การสนับสนุน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ดำเนินงานในลักษณะของศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)  โดยเริ่มรับสมาชิกเกษตรกรภายในหมู่บ้าน หนองโรง 1 หนองโรง 2 และ หนองโรง 3 ได้สมาชิกจำนวน 163 ราย มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง  โดยใช้สูตรมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาที่ดิน  โดยมีลักษณะเด่น คือ 1. มีธาตุอาหารไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยม ครบตามที่พืชต้องการ  2. เป็นปุ๋ยล้วนๆ ไม่ได้ผสมดิน  จึงใช้ในปริมาณน้อยกว่า และให้ธาตุอาหารกับพืชได้มากกว่าปุ๋ยทั่วไป  3. เปิดสอนให้เกษตรกรนำไปผลิตเองได้  เพื่อประหยัดต้นทุน จากการไปซื้อสำเร็จตันละ 5,500 – 6,000 บาท  ผลิตใช้เองได้ในราคาตันละประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจึงไม่จำเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีในราคาแพงๆ มาใช้  มีเงินเหลือเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  4.มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ต้องไปหางานในเมืองทำ ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้า และมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข และยังมีโครงการต่อยอดไปยังเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกผัก ให้ทำผักปลอดภัย  และอัดเป็นเม็ด เพื่อให้สามารถใช้งานกับพืชได้หลากหลาย รวมถึงกลุ่มมันสำปะหลัง นาข้าว ไม้ดอก ไม่ประดับและอื่นๆ รวมถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่นๆอีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ บ้านหนองโรง  อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  จึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ตามพระประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  เพื่อให้คนไทยยุคอนาคตมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีความสุข   นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมีของจังหวัดกาญจนบุรี   ติดต่อเพื่อศึกษาดูงานได้ที่ คุณประทิน อ่อนน้อย ประธานกลุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ 084-3154079

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่