มิติใหม่หอการค้าอิสาน “เราจะจับมือไปด้วยกัน”

มิติใหม่หอการค้าอิสาน “เราจะจับมือไปด้วยกัน”

พร้อมร่วมผลักดัน กระเช้าภูกระดึง-ถนนเลียบริมโขง-เหมืองโปแตช-เขื่อนกั้นลำน้ำชี-เส้นทางรถไฟ คาดหวังอนาคตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นของชาวอิสาน

ประธานหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดประชุมร่วมกับ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกัน ด้วยเหตุที่สังคมมีพัฒนาการเป็นอย่างมาก ขอบเขตจังหวัดตามการปกครองจึงลดความสำคัญลง เป็นผลให้มีการรวมกลุ่มจังหวัดหรือรวมกันเป็นภาคในดำเนินการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ เพื่อให้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้น ให้เกิดความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้มากขึ้น ยกตัวอย่างการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์กับประเทศจีน จะเห็นได้ชัดว่า จังหวัดของไทยเมื่อแลกเปลี่ยนการต้อนรับกับมณฑลของจีนซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับภาคของเรา จีนจึงสนใจที่สร้างความร่วมมือกับทั้งภาคอีสาน ถือเป็นโอกาสที่หอการค้าภาคอิสานจะได้แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและจับมือร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกจังหวัดต่อไปในอนาคต

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และในฐานะตัวแทน 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ได้ยกตัวอย่างความร่วมมือที่ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดเลย เช่น แนวทางทำให้ท่าอากาศยานจังหวัดเลยมีบริการรถโดยสารปรับอากาศ smart bus เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่น และอาจจะต่อยอดให้บริการไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่อำเภอเชียงคานในระยะต่อไป หรือ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนการเปิดให้บริการสายการบินในภูมิภาค New Gen Airline เส้นทางโคราช-เชียงใหม่ และ โคราช-ภูเก็ต ซึ่งหากปริมาณผู้โดยสารยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการในทุกวัน อาจบินเว้นวัน แล้วมาใช้จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน เช่น ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ในการบินข้ามภาคเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างเสริมนักท่องเที่ยวแก่จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน เป็นต้น สำหรับการแข่งขัน Motor GP ที่บุรีรัมย์ อยากจะขอให้จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี เป็นจุดเชื่อมต่อกิจกรรม เพื่อเสริมศักยภาพการจัดงานให้แก่บุรีรัมย์ และสนับสนุนให้ผู้มาร่วมงานได้มีโอกาสเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคอีสานด้วย

ด้าน นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ได้เล่าถึงแนวทางการพัฒนาและสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากจังหวัดอื่นๆ ดังนี้ จังหวัดเลยมี 13 อำเภอ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนมีแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 8 อำเภอ และจะมุ่งพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวครบทุกอำเภอภายในปี 2562 โดยยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น ถนนโรแมนติก ท่าลี่ -ปากชม การเสนอสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เป็นทางเลื่อนที่ท่าอากาศยานเลย โครงการมินิบัส Smart bus ท้ายสุดอยากให้หอการค้าหลายๆ จังหวัดช่วยผลักดันโครงการกระเช้าขึ้นภูกระดึง ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นเจ้าของเรื่อง โครงการนี้มีอุปสรรคล่าช้ามาหลายสิบปี หวังว่าจะได้ร่วมกันผลักดันให้สำเร็จต่อไป

ขณะที่ นางวิลาวรรณ กนกศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย นำเสนอความเห็นว่าเนื่องจากหนองคายเป็นประตูสู่อินโดจีนและกลุ่มประเทศจีเอ็มเอส ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ลาวมีการสร้างสะพานหยวนเจียงซึ่งเป็นตอม่อสะพานที่สูงที่สุดในโลก ใครๆ ก็อยากไปเที่ยวลาว ความเจริญของประเทศลาวเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยอาจต้องผนึกกำลังหอการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสะท้อนให้ผู้นำประเทศรับทราบ  นอกจากนั้นหอการค้าหนองคายขอสนับสนุนโครงการสร้างถนนเลียบริมโขงเส้นทางท่องเที่ยวจากเชียงคานถึงโขงเจียม  นอกจากนั้นหนองคายมีเกาะดอนแตง ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของไทยควรมีการพัฒนาเกาะกลางน้ำแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของไทยเพราะว่าเกาะกลางน้ำโขงทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นของประเทศลาว จังหวัดหนองคายมี 6 ใน 9 อำเภอที่มีพื้นที่ติดชายแดนแม่น้ำโขง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำโขงจึงมีความสำคัญต่อจังหวัดมาก นอกจากนั้นในเรื่องการพัฒนาทางด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการค้า หนองคายให้ความสนใจการสร้างสนามบินรอง นอกเหนือปัจจุบันที่ต้องเดินทางไปใช้ที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี

นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เสนอความเห็นว่า จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเดินทางทางอากาศชัยภูมิอยากจะใช้สนามบินขอนแก่น โดยมีความเห็นว่าควรขยายถนนช่วงอำเภอมัญจาคีรี-พระยืน-อำเภอเมืองขอนแก่นให้เป็นถนนสี่เลน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นน้ำลำธารแต่ยังขาดแคลนน้ำในฤดูน้ำแล้ง อยากเสนอให้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ต้นลำน้ำชีในแถบอำเภอหนองบัวแดงให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ปัจจุบันได้รับงบประมาณสร้างอ่างลำสะพุงเหนือซึ่งใช้งบประมาณ 21 ล้านบาทแต่ยังไม่เพียงพอ อยากให้มีการบูรณาการแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดใหญ่ทั้งขอนแก่น นครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง นอกจากนี้ชัยภูมิยังมีแหล่งโปแตสขนาดใหญ่ มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังกังหันลมซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกกำลังขยายเพิ่มเติม โอกาสนี้อยากให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดเส้นทางรถไฟ จตุรัส-บัวใหญ่-ชัยภูมิ-ชุมแพ-เลย ซึ่งมีความจำเป็นและล่าช้าจากแผนในอดีตมานาน

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เสนอความเห็นว่า อยากให้ช่วยผลักดันเส้นทางรถไฟ บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน EIA สำหรับสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ พึ่งพาการเกษตรซึ่งที่ผ่านยังไม่ฟื้นตัวดี เศรษฐกิจจึงไม่ค่อยดีนัก อยากให้บูรณาการขับเคลื่อนเป็นกลุ่มจังหวัดตามที่รัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังทำอยู่

นายชัชวาล วงศจร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า นครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ อยู่ไม่ห่างกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีโครงการอนุมัติแล้วเช่น Motor Way รถไฟทางคู่ยกระดับผ่านเมือง โครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งถือว่าคณะทำงานทำงานอย่างหนักจึงประสพความสำเร็จ ปัจจุบันมุ่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” 4จังหวัด มีโครงการนำน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาเติมน้ำให้เขาใหญ่และโคราช สำหรับความร่วมมือสายการบิน New Gen เดิมทำธุรกิจบินชาร์เตอร์ไฟลท์กับจีนเป็นหลัก ปัจจุบันจะเพิ่มเส้นทางกระบี่ หาดใหญ่ จีน พม่า อินเดีย ไต้หวัน เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น อยู่ระหว่างศึกษา โดยยินดีร่วมมือกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี

ช่วงท้ายนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ได้เสนอความเห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา ภาคอีสานต้องพัฒนาโดยมีผู้เขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ มาเขียนแผนให้เราปฎิบัติ ในอนาคตอยากได้แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เขียนโดยชาวอีสาน ซึ่งวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นยินดีสนับสนุนภารกิจนี้

ทั้งนี้นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือของหอการค้าครั้งนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากที่ได้มาประชุมร่วมกัน   ที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือระหว่างหอการค้าด้วยกัน แต่เป็นความร่วมมือในเวทีที่กำหนดโดยหอการค้าไทย มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการทำงาน การร่างแผนงานอะไรต่างๆ แต่ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ มีแต่การพูดคุย แต่ในเวทีที่เราเชิญมาครั้งนี้ เราได้แจ้งไปว่า จังหวัดไหนมีอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ แล้วจะขับเคลื่อนด้วยกันได้อย่างไร ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเชิญมาซึ่งก็พบว่าได้ผลที่ดี กล่าวได้ว่า แต่ละจังหวัดก็มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่นอุดรก็มีความชำนาญเรื่องการค้า มีตลาดจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนโคราชก็อาจจะมีความชำนาญเรื่องนิคมอุตสาหกรรม ใกล้กรุงเทพฯ ใกล้ท่าเรือ ขอนแก่นก็มีความชำนาญโดดเด่นทางด้านการศึกษา การแพทย์ การประชุม สัมมนา นี่คือบทบาทที่เราจะต้องช่วยกัน เราจะเป็นศูนย์กลางได้อย่างไร ถ้าเราไม่เชื่อมกันก่อน ซึ่งนี่จะเป็นมิติใหม่และจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะความร่วมมือของหอการค้าที่เราคุยกัน เราไม่ได้มองแค่เราอย่างเดียว แต่เรามองว่าผลประโยชน์ที่จังหวัดข้างเคียงหรือ      จังหวัดอื่นๆ จะได้รับจะมีอะไรด้วย อย่างเช่นกรณีคลังน้ำมันของ ปตท.ที่จะมาลงที่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น เขาจะวางระบบท่อมาแทนการใช้รถ แต่ที่บ้านไผ่บอกว่าไม่อยากได้เพราะจะมีรถวิ่งเข้ามาวันหนึ่งเป็นร้อยๆคัน เราก็จะถามทางกุดรังที่มหาสารคามซึ่งห่างไปอีกนิดเดียว เขาบอกว่าเขาก็อยากได้เพราะเขาไม่มีอุตสาหกรรมอะไร แล้วเขาก็อยู่ไม่ไกล อยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางด้วย ถ้ามีการพูดคุยกันแบบนี้ ทุกคนก็แฮปปี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่